64.900 là con số của số doanh nghiệp đã rút lui khỏi thị trường trong Quý 1 đầu năm 2020 theo thống kê của Bộ kế hoạch và đầu tư chưa bao gồm các hộ kinh doanh cá thể. Dịch Covid-19 vẫn là một chủ…